DOWNLOAD CENTER

ดาวน์โหลด ข้อมูลต่างๆ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ข้อมูลที่ให้ดาวน์โหลดเป็นข้อมูลที่ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ เท่านั้น
วันที่ เรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2558 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ฝ่ายทันตกรรม 433.41 KB ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2556 แบบฟอร์ม HRD (ขออนุญาตไปราชการ) 38.46 KB ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2555 OT เพิ่มเติมปีใหม่ 55 45 KB ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2555 income 2.39 KB ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2554 ใบสมัครชมรมมุสลิม 37 KB ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2554 แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปี 54 118 KB ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2554 แบบฟอร์ม HRD.thanto 1/54 70 KB ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2554 แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง 55 262 KB ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2554 แบบติดตาม Road map to ? Re ? accreditation 40.5 KB ดาวน์โหลด
8 ก.ค. 2554 ใบสำคัญรับเงินฉบับ 4 37 KB ดาวน์โหลด
8 ก.ค. 2554 ใบสำคัญรับเงินฉบับ 6 36.5 KB ดาวน์โหลด
8 ก.ค. 2554 ใบขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับ 4 31.5 KB ดาวน์โหลด
8 ก.ค. 2554 ใบขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับ 6 32.5 KB ดาวน์โหลด
4 ก.ค. 2554 แบบใบลาพักผ่อน 925.26 KB ดาวน์โหลด
4 ก.ค. 2554 แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 908.38 KB ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2554 ตัวอย่างสัญญายืมเงิน 1.08 MB ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2554 ใบสมัครเข้าเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว 3.21 MB ดาวน์โหลด
7 ม.ค. 2554 แบบฟอร์มรง.เดินทางไปราชการ 83 KB ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2553 Zone IT ซ่อมบำรุงคอมฯ 418 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 ใบสำคัญรับเงินเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่าย ต.ค.-พ.ย.51 38.5 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 แบบฟอร์มเบิก OT สงกรานต์ 26 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 บันทึกขอเบิกค่าตอบแทน 1 มีค. 53 146 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 ใบสำคัญรับเงินเพิ่ม 3 จังหวัด 53.5 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมฯ 49.95 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 ตัวอย่าง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปี 2553 45.5 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 แบบฟอร์มไทยเข้มแข็ง 27 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 เอกสารทบทวน SPA 22.2 MB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 วิเคราะห์ 12 แฟ้มโดยโปรแกรม R 72.8 MB ดาวน์โหลด